versie en contact

Top  Previous  Next

 

Versie 4    2017

Deze versie is geldig tot  augustus 2020

 

Laatste update 7-11-2017

 

Contact

Carel van de Giessen            

 

 

 

© 2017 Carel van de Giessen

© 2017 Piet van Blokland

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.